JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOC V LETU 2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Krajane seznanjamo, da je na spletni strani Mestne občine Celje: https://moc.celje.siobjavljen javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo MKČN za komunalne vode do 50 PE v letu 2019. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje. Predvideno je sofinanciranje do 50% upravičenih stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno MKČN. Davek na dodano vrednost ni predmet sofinanciranja. Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji – fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na e-naslov mestna.obcina.celje@celje.si do petka, 20. 9. 2019 do 14. ure. Mestna občina bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije do petka, 27. 9. 2019 do 14. ure. Rok oddaje vlog in način prijave: Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do petka, 27. 9. 2019 do 14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2019«.

Kontakt

Zadnji prispevki